Không bao gồm quy định nào chỉ rõ con số tiền thách cưới, nhiều gia đình cô dâu thách cưới tới vài chục triệu đồng, một số trong những khác chỉ yêu cầu số tiền tượng trưng.

Bạn đang xem: Nên thách cưới bao nhiêu


CZt
Ah
AQu
QD5_LI2x
Mg" alt="*">